Đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 19

Học kỳ 1
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101007Kiến trúc máy tính2.00Bắt Buộc
21101030Tin học đại cương3.00Bắt Buộc
31106007Giáo dục thể chất (Học phần 1)1.00Bắt Buộc
4M1105001Anh văn căn bản 13.00Bắt Buộc
5M1106003Toán ứng dụng3.00Bắt Buộc
6M1109004Chính trị 13.00Bắt Buộc
Học kỳ 2
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101046Kỹ thuật lập trình4.00Bắt Buộc
21106008Giáo dục thể chất (Học phần 2)1.00Bắt Buộc
31107005Pháp luật đại cương2.00Bắt Buộc
4M1105002Anh văn căn bản 23.00Bắt Buộc
5M1109005Chính trị 23.00Bắt Buộc
Học kỳ 3
 STT  Mã học phần  Tên học phần  Số tín chỉ  Loại học phần 
11101004Cơ sở dữ liệu3.00Bắt Buộc
21101006Hệ điều hành2.00Bắt Buộc
31101010Cấu trúc dữ liệu và giải thuật3.00Bắt Buộc
41105003Anh văn căn bản 33.00Bắt Buộc
51106009Giáo dục thể chất (Học phần 3)1.00Bắt Buộc


Bài viết được đánh dấu

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo Khóa 18

Chương trình học được chia thành 7 học kỳ, với 30 học phần bắt buộc, 4 học phần tự chọn. Tổng số tín chỉ tích lũy: 95TC, chưa kể học phần Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (8TC).

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng