Đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 20

Người đăng: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/4/2018

Đang được cập nhật...

Chi tiết

Chương trình đào tạo Khóa 19

Người đăng: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/4/2018

Đang được cập nhật...

Chi tiết

Chương trình đào tạo Khóa 18

Người đăng: Quang Sáng  -  Ngày đăng: 15/4/2018

Chương trình học được chia thành 7 học kỳ, với 30 học phần bắt buộc, 4 học phần tự chọn. Tổng số tín chỉ tích lũy: 95TC, chưa kể học phần Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (8TC).

Chi tiết

Bài viết được đánh dấu

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng