Đào tạo

Chương trình đào tạo Khóa 20


Bài viết được đánh dấu

Bài viết liên quan

Chương trình đào tạo Khóa 18

Chương trình học được chia thành 7 học kỳ, với 30 học phần bắt buộc, 4 học phần tự chọn. Tổng số tín chỉ tích lũy: 95TC, chưa kể học phần Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (8TC).

Chi tiết

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng