KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Chương trình đào tạo

15

4/2018
Chương trình đào tạo Khóa 20

Đang được cập nhật......

15

4/2018
Chương trình đào tạo Khóa 19

Đang được cập nhật......

15

4/2018
Chương trình đào tạo Khóa 18

Chương trình học được chia thành 7 học kỳ, với 30 học phần bắt buộc, 4 học phần tự chọn. Tổng s...

Copyright © 05/2018 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CTIM

Developed by: Quang Sáng